Особливості заповнення класного журналу у 5-х класах НУШ

osoblivosti zapovnennja klasnogo zhurnalu u 5 h klasah nush a19b456 - Особливості заповнення класного журналу у 5-х класах НУШ

З 1 вересня 2022 року вчителі 5-х класів прийняли естафету впровадження реформи НУШ, й відповідно, організація освітнього процесу відбувається вже за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Перший семестр поточного навчального року добігає кінця, що передбачає підбиття підсумків роботи, а саме виставлення підсумкових та семестрових оцінок й заповнення класних журналів відповідно до вимог НУШ. Які особливості заповнення класного журналу для 5-х класів НУШ пояснює експертка УЦОЯО, експертка команди підтримки реформ МОН Юлія Романенко.

Загальні вимоги до ведення класного журналу для 5-х класів НУШ:

 • Дату уроку записують дробом (у чисельнику — число, у знаменнику — місяць).
 • Для парних (здвоєних) уроків дату і тему кожного уроку записують окремо.
 • Назви видів діяльності та контролю записують у формі називного відмінка (без прийменників).
 • У разі неатестації учня/учениці з певного предмета/інтегрованого курсу за будь-який період (тему, семестр, рік) роблять відповідний запис н/а (не атестований/не атестована).
 • У графі «Зміст уроку» стисло записують його тему, а в графі «Завдання додому» — сторінки підручника, номери завдань.
 • Поточні оцінки виставляють у колонку з відповідною датою.

Загальні правила щодо виставлення тематичної оцінки:

 • Тематичні оцінки виставляють у колонку без дати з написом «Тема».
 • Тематична оцінка коригуванню не підлягає, тому в журналі не потрібно виводити окрему колонку «Скоригована» після тематичної оцінки.
 • Тематичну оцінку виводять на основі поточних оцінок.
 • Проведення діагностичної (контрольної) роботи для виставлення тематичної оцінки — на розсуд учителя залежно від тижневого навантаження.
 • Під час виставлення поточних оцінок учитель має усвідомлювати, які саме результати навчання було оцінено на певному уроці, за підсумками виконання певного виду навчальної діяльності чи певного завдання з підручника.
 • Тематична оцінка має відповідати певній групі або кільком групам результатів навчання. Наприклад, під час оцінювання теми 1 відбувається оцінювання результатів навчання з групи 1 та групи 2.
 • Результати перевірки робочих зошитів у тематичній оцінці не враховують.

Загальні правила щодо виставлення семестрової оцінки:

 • Оцінку за семестр ставлять на основі тематичних оцінок та контролю груп загальних результатів.
 • Перед семестровою оцінкою в колонках без дати виставляють оцінки за кожну групу загальних результатів навчання.
 • Механізм обчислення семестрової оцінки на основі тематичних оцінок та оцінок за групи результатів навчання заклад освіти визначає самостійно й описує в освітній програмі. Це може бути як просте середнє арифметичне, так і складніший варіант з урахуванням ваги кожної групи результатів.
 • Перед виставленням семестрової оцінки може бути проведений комплексний контроль результатів навчання, на основі якого виставляють оцінки за групи результатів навчання. Під час складання такого комплексного контролю вчитель має подбати, щоб запропоновані завдання давали змогу оцінити відповідні групи результатів.
 • Семестрова оцінка на бажання учнів може бути скоригована. Незалежно від того, чи були охочі скоригувати семестрову оцінку, у журналі після семестрової оцінки відводять окрему колонку без дати з написом «Скоригована».

Загальні правила щодо виставлення річної оцінки:

 • Річне оцінювання здійснюють на підставі загальних оцінок результатів навчання за І і ІІ семестри.
 • Окрему річну контрольну роботу для цього зазвичай не проводять.
 • Оцінки за групи результатів у графі «Річна» не виставляють.
 • Річна оцінка за потреби підлягає коригуванню.
 • За умови використання власної шкали оцінювання для виставлення річної її переводять у 12 бальну систему.
 • У випадку неатестації з певного предмета чи інтегрованого курсу в колонці «Річна» роблять запис н/а (не атестований/не атестована).

Підписатись

Особливості оцінювання знань в різних освітніх галузях:

1. Мовно-літературна освітня галузь:

 • Відповідно до освітньої програми закладу в журналі відводять сторінки для обраних предметів та/або інтегрованих курсів: Українська мова, Українська література, Зарубіжна література, Інтегрований курс літератур, Інтегрований мовно-літературний курс.
 • Для кожного предмета та/або інтегрованого курсу відводять ту кількість сторінок, яка дасть змогу охопити обране закладом навчальне навантаження.
 • Для інтегрованих курсів відводять сторінки з назвами відповідних курсів БЕЗ ПОДІЛУ на окремі складники цих курсів.
 • Наприкінці вивчення кожної теми доцільно проводити тематичну роботу для оцінювання очікуваних результатів навчання та базових знань учнів у межах цієї теми. Оцінку за таку роботу виставляють у колонку з відповідною датою, коли її було проведено. На підставі цієї оцінки та з урахуванням поточних оцінок учнів у межах теми виставляють оцінку за тему в колонці без дати.
 • Тематична робота має орієнтуватися на оцінювання результатів навчання з певних груп, тобто вчитель, пропонуючи для тематичної роботи певні завдання чи вид роботи, має орієнтуватися, які саме результати навчання він оцінює.
 • Такі види робіт, як диктанти, аудіювання, читання мовчки та вголос, усні й письмові перекази та твори, діалогування, учитель проводить, зважаючи на методичну доцільність. Утім використовувати їх як контроль результатів навчання недоцільно, оскільки, скажімо, диктант дає змогу оцінити лише один чи два результати навчання за Державним стандартом.
 • За підсумками семестру доцільно провести комплексну діагностичну роботу, яка дасть змогу оцінити всі 4 групи загальних результатів навчання: усна взаємодія, письмова взаємодія, робота з текстом, дослідження мовлення.

2. Іншомовна освіта:

 • Семестрове оцінювання здійснюють на основі «Контролю» груп загальних результатів, відображених у Свідоцтві досягнень.
 • «Контроль» може бути комплексним, тоді його проводять у формі тестування.
 • Результати тематичного, семестрового оцінювання та контролю груп загальних результатів фіксують в окремій колонці без дати.
 • Оцінку за семестр ставлять на основі тематичного оцінювання та оцінок «Контролю» груп загальних результатів.
 • Річну оцінку виводять на основі семестрових без проведення окремої контрольної роботи.

3. Математична освітня галузь:

 • Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою).
 • Оцінювання має бути орієнтоване на групи результатів навчання, передбачених навчальною програмою.
 • За потреби заклад освіти за рішенням педагогічної ради може визначити адаптаційний період, упродовж якого не здійснюють поточне і тематичне оцінювання. Тобто в журналі в цей період фіксують лише відвідування учнями навчальних занять.

4. Природнича освітня галузь:

Під час здійснення підсумкового оцінювання використовують завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: учень досліджує природу, здійснює пошук та опрацьовує інформацію, усвідомлює закономірності природи.

За рішенням педагогічної ради може бути визначено адаптаційний період, упродовж якого вчителі не здійснюють поточного та тематичного оцінювання, а лише фіксують у щоденнику спостережень результати формувального оцінювання.

5. Громадянська та історична освітня галузь:

 • Оцінювання досягнень учнів на уроках узагальнення відбувається на розсуд учителя.
 • На уроках тематичного контролю оцінюють результати виконання завдань усіх присутніх учнів. Виставлені бали за такі уроки допомагають визначити динаміку пізнавальної діяльності школярів і об’єктивніше здійснити тематичні, а згодом семестрові оцінювання.
 • Під час виставлення тематичної оцінки враховують усі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
 • Учнівські зошити з історії учителі можуть переглядати один раз на семестр і оцінку за ведення зошита можуть виставляти в журнал. У такому разі її прирівнюють до поточної.
 • Для підсумкового оцінювання наприкінці семестру або навчального року застосовують практичні роботи, навчальні проєкти, тестові завдання, письмові роботи: написання есеїв, створення інфографіки, таблиць, діаграм, аналіз текстових та візуальних джерел.

6. Технологічна освітня галузь:

Оцінюванню підлягають очікувані результати навчання у формі зовнішніх та внутрішніх освітніх продуктів, які учні створюють у процесі навчальної діяльності. Зовнішні освітні продукти: самостійно знайдені і презентовані факти, сформульовані ідеї, гіпотези, закономірності, створені вироби, послуги, результати практичних робіт, проєктів. Внутрішні освітні продукти: особисті якості й здібності, знання, уміння, опановані способи діяльності, індивідуальний рівень сформованості ключових і предметної проєктно-технологічної компетентностей.

7. Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь:

 • Поточне та підсумкове оцінювання здійснюють шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування, планування та виконання експериментальних досліджень, реалізації дослідницьких проєктів, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, схемами, тестування в електронному форматі.
 • За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання результатів навчання учнів або визначити власну шкалу оцінювання з інтегрованих курсів/предметів.
 • Для проведення підсумкового оцінювання можна орієнтуватися на інструменти оцінювання, запропоновані авторами обраних закладом освіти модельних навчальних програм. Інформацію про ці інструменти можна знайти в методичних рекомендаціях.

8. Інформатична освітня галузь:

 • Наприкінці року оцінюють кожну групу результатів навчання, визначену в Державному стандарті базової середньої освіти за чотирма рівнями: високий, достатній, середній, початковий.
 • Тематичне оцінювання з предмета здійснюють регулярно за рахунок поділу тем на підтеми.

9. Мистецька освітня галузь:

 • Оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі визначено за критеріями: пізнання та аналіз, інтерпретація творів мистецтва; практична мистецька діяльність; емоційне ставлення до мистецтва, показники яких узгоджено з результатами навчання Державного стандарту базової середньої освіти.
 • Результати підсумкового оцінювання кожного учня мають бути інтегровані з урахуванням усіх видів діяльності на уроках з усіх видів мистецтва — пізнання та аналіз-інтерпретація творів мистецтва, практична діяльність у галузі мистецтва, виявлення естетичного ставлення (емоційного, оцінного, критичного), види комунікації через мистецтво.
 • У разі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» двома вчителями і відмінності рівнів очікуваних результатів навчання зі складових інтегрованого курсу, під час підсумкового оцінювання обидва вчителі враховують динаміку особистих навчальних досягнень учня з різних видів мистецтва та узгоджено встановлюють підсумковий рівень досягнень очікуваних результатів навчання на користь дитини.
 • Загальну підсумкову оцінку з інтегрованого курсу, узгоджену між двома педагогами, виставляють на кожній із двох відповідних сторінок журналу.

10. Фізична культура:

 • У класних журналах перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначають першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або виставляють відповідні бали.
 • Тематичне оцінювання здійснюють на підставі поточного оцінювання освітньої діяльності учня за певний період, як правило навчальну чверть чи триместр.
 • Семестрове оцінювання здійснюють за підсумками контролю загальних результатів навчання.
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку.
 • Поточне оцінювання динаміки результатів тестування функціонального стану та фізичного розвитку, на розсуд учителя, здійснюють декілька разів протягом навчального року.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *