Боротьба з шахрайством в освіті та розвиток академічної доброчесності: 15 кроків для розвитку якісної української освіти

borotba z shahrajstvom v osviti ta rozvitok akademichnoyi dobrochesnosti 15 krokiv dlja rozvitku jakisnoyi ukrayinskoyi osviti 2454037 - Боротьба з шахрайством в освіті та розвиток академічної доброчесності: 15 кроків для розвитку якісної української освіти

Повномасштабна війна змусила суспільство змінити власне бачення, розуміння та усвідомлення цінностей. І однією з найбільших загроз майбутнього українці вважають корупцію та не доброчесність. Освіта формує суспільство та державу, тому найважливішим чинником для розвитку якісної освіти є створення доброчесного освітнього середовища. У службі освітнього омбудсмена назвали 15 важливих кроків для розвитку та досягнення доброчесності у сфері освіти, що рекомендовані Комітетом Ради Європи.

Влітку 2022 року Комітет  Міністрів  Ради Європи прийняв нову Рекомендацію  CM/REC(2022)18 державам-членам щодо боротьби з шахрайством у сфері освіти.

Новий стандарт складається з чотирьох аспектів: 

  • запобігання шахрайству в освіті; 
  • притягнення до відповідальності;
  • міжнародна співпраця;
  • моніторинг. 

Документом визначено 15 важливих кроків для розвитку та досягнення доброчесності у сфері освіти.

1.Підвищувати рівень обізнаності й інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу та освітніх управлінців

Для досягнення цієї цілі необхідно:

  • постійно поширювати принципи ETINED (мережі спеціалістів, призначених державами-членами Ради Європи та державами-учасницями Європейської культурної конвенції), які ґрунтуються на концепції, що якісна освіта можлива, а боротьба з шахрайством у сфері освіти ефективна, якщо всі важливі сектори суспільства суворо дотримуватимуться фундаментальних етичних принципів як у громадському, так і в професійному житті; 
  • встановити однакові стандарти якості та етики в національних освітніх системах усіх закладів освіти;
  • підвищувати рівень обізнаності про запобігання шахрайству у сфері освіти;
  • державам-членам надати настанови стосовно методів запобігання шахрайству у сфері освіти та поширення принципів етики, прозорості та доброчесності в усіх закладах освіти, серед учасників освітнього процесу, управлінців.

2. Здійснювати безперервне навчання

Необхідно забезпечувати безперервне навчання щодо запобігання шахрайству в освіті та розвивати принципи етики, прозорості та доброчесності серед усіх професіоналів у секторі освіти.

3. Боротися з плагіатом і використанням документів та змісту, що містять плагіат

Для боротьби з плагіатом і використанням робіт, які містять плагіат, закладам освіти слід підтримувати учнів, студентів, дослідників та персонал у розвитку навичок критичного мислення, написання академічних робіт та досліджень на кожному етапі навчання. 

Всі освітні програми мають зосереджуватися на розвитку впевненості студентів у власній академічній спроможності та на запобіганні шахрайству у сфері освіти. Тому в межах національних законодавств рекомендується вжити заходів, щоб надати якомога більше можливостей закладам освіти заборонити та ліквідувати шахрайство в освіті у формі плагіату, зловживання матеріалами, достовірність яких неможливо перевірити, матеріалами, що містять плагіат чи фальсифікації, при призначенні чи під час підвищення академічного персоналу, вчителів та інших професіоналів у сфері освіти. 

Також рекомендується вжити заходів на національному чи інституційному рівні, щоб запровадити та розвивати технічні рішення ідентифікації шахрайства в освіті, особливо під час онлайн навчання. 

Підписатись

4. Вжити заходів для заборони реклами та поширення шахрайських освітніх послуг

На жаль, ця проблема дуже поширена в нашій країні. У соціальних мережах, зокрема у педагогічних групах, групах здобувачів освіти ширяться непоодинокі оголошення про проходження підвищення кваліфікації замість іншого педагогічного працівника, купівлю документа про підвищення кваліфікації, про написання замість абітурієнта дипломних робіт чи мотиваційних листів під час вступної кампанії тощо. Також нам відомі випадки, коли флаєри з рекламою щодо написання замість студентів робіт роздавали недалеко від закладів вищої освіти. Служба освітнього омбудсмена неодноразово звертала увагу на ці проблеми. Зокрема, у першій щорічній доповіді освітнього омбудсмена ми пропонували передбачити відповідальність за виготовлення на замовлення студентських і наукових робіт. Але поки що загалом ця проблема залишається.

5. Оновити нормативно-правову базу, закони та практики в питаннях боротьби з шахрайством в освіті у закладах освіти

Рекомендація зазначає, що слід розглянути можливість запровадження необхідного нового законодавства, щоб захистити права учнів, студентів, дослідників та працівників закладів освіти.

За останній рік в Україні на державному рівні відбулися певні позитивні зрушення щодо оновлення нормативної бази в питаннях академічної доброчесності. Зокрема, постановою Кабміну від 12 січня 2022 р. № 44 було затверджено Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії. Цей Порядок – важливий крок для боротьби з академічною недоброчесністю в закладах вищої освіти, адже містить, зокрема норму щодо накладення санкцій (а саме: позбавлення ступеня доктора філософії) у разі виявлення у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації незалежно від строку, що минув після присудження разовою радою закладу освіти ступеня доктора філософії (пункт 45 Порядку).

Також на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30 серпня 2022 року учасники засідання погодили пропозиції, розроблені НАЗЯВО у формі проєкту Закону України “Про академічну доброчесність” . Ці пропозиції мали бути надіслані Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та закладам вищої освіти для їх обговорення та належного реагування. Проєкт Закону України “Про академічну доброчесність” визначає, зокрема встановлення порушення академічної доброчесності, заходи реагування на порушення академічної доброчесності, основні вимоги та способи забезпечення академічної доброчесності. 

Аналітичним центром “ОсвітАналітика” було надано пропозиції до проєкту Закону, з якими можна ознайомитися тут. Зокрема, у пропозиціях “ОсвітАналітика” звертає увагу, що в пропонованій редакції законопроєкту пропонується виключити норму ч. 7 ст. 42 Закону України «Про освіту», яка надає закладам освіти повноваження встановлювати додаткові види академічної відповідальності учасників освітнього процесу. Ми цілком підтримуємо пропозицію “ОсвітАналітики” щодо залишення у законі цієї норми, оскільки наявність у закладів освіти повноваження самостійно визначати окремі види академічної відповідальності відповідає міжнародному досвіду та є важливою складовою академічної автономії закладів освіти скасування вказаної норми є недоцільним. 

6. Встановити чіткі кодекси професійної поведінки на основі принципів ETINED

Ці кодекси мають бути спрямовані на просування демократії, прав людини та верховенства права й відображати зобов’язання щодо підтримки рівності, справедливості та інклюзії у сфері освіти.

7. Забезпечити захист термінології у сфері освіти 

Необхідно забезпечити у національній законодавчій освітній базі ефективний захист актуальної термінології та її перекладів від зловживання чи оманливого використання. Особливу увагу рекомендується приділити інституційним та науковим званням і номенклатурі освітніх ступенів та кваліфікацій.

8. Забезпечити охорону здоров’я, безпеку та освіту майбутніх поколінь

Забезпечити автентичність і доброчесність академічних та/або професійних кваліфікацій і дипломів про вищу освіту, які прямо або опосередковано пов’язані з охороною здоров’я, безпекою, фізичним, психічним та соціально-економічним добробутом нинішніх та майбутніх поколінь.

9. Захистити викривачів академічної недоброчесності 

Державам-членам та закладам освіти рекомендується забезпечити свободу у викритті проблем, пов’язаних із шахрайством у сфері освіти та академічною доброчесністю, забезпечивши об’єктивний процес для подання скарг та засоби захисту викривачів, а також – об’єктивний та неупереджений процес для осіб та організацій, звинувачених у шахрайстві у сфері освіти. 

10. Використовувати цифрові рішення для забезпечення доступності до освітніх даних

Забезпечити доступність та цілісність даних щодо кваліфікацій, документів про освіту, безпечні системи обміну документами, надійні цифрові реєстри для використання студентами, прості, доступні та багатомовні послуги перевірки автентичності документів про освіту та професійних сертифікатів через цифрові рішення, які відповідають законам про захист персональних даних. 

11. Заохочувати дослідження щодо шахрайства у сфері освіти

Підтримувати й заохочувати проведення досліджень щодо шахрайства у сфері освіти, вивчення його причин та наслідків, дослідження ефективності заходів, ужитих для запобігання такому шахрайству або боротьби з ним. 

12. Здійснювати міжнародну співпрацю щодо боротьби з шахрайством в освіті

Необхідно на міжнародному рівні співпрацювати в боротьбі з шахрайством у сфері освіти та в переслідуванні порушників, для припинення діяльності шахрайських надавачів освітніх послуг, щоб будь-яку організацію чи особу, які повністю або частково ведуть свою діяльність на території держави-члена або за межами зазначеної держави-члена, можна було притягнути до відповідальності за надання послуг, пов’язаних із шахрайством у сфері освіти. 

Рекомендується працювати над досягненням цієї мети з допомогою запровадження процесу моніторингу національної та міжнародної діяльності, обміну інформацією та співпраці, включно з правоохоронними заходами через правоохоронні органи та агенції. 

13. Заохочувати збір даних про діяльність шахрайських надавачів освітніх послуг

Задля підтримки міжнародної співпраці в запобіганні шахрайству у сфері освіти та для забезпечення можливостей інформування і проведення порівняльних досліджень необхідно заохочувати систематичний збір статистичних даних щодо діяльності шахрайських надавачів освітніх послуг у сумісному форматі, що встановлюється Радою Європи. 

14. Запровадити систему моніторингу

Запровадити систему моніторингу шахрайства у сфері освіти та діяльності шахрайських надавачів освітніх послуг. Вона має включати систему інформування визначеної агенції контролю якості, омбудсмена чи іншого центрального органу закладами освіти та іншими зацікавленими сторонами у сфері освіти для надсилання їм повідомлень зі спеціальним посиланням на роль представництв мережі ENIC/NARIC (Європейська мережа інформаційних центрів у європейському регіоні/Національні інформаційні центри з питань академічного визнання у Європейському Союзі) у кожній державі-члені та їх мережах, а також із посиланням на Комітет Лісабонської конвенції. 

15. Здійснювати оцінку та аналіз

Рекомендується регулярно проводити оцінку стратегій та політик, прийнятих державами-членами згідно з цією Рекомендацією, та адаптувати їх відповідним чином. Держави-члени мають публікувати результати таких оцінок на платформі ETINED. 

 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *