Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК [БУХГАЛТЕР-СКИЙ УЧЕТ] - певна система суцільного, неперервного, взаємопов'язаного докумен-тального спостереження і контролю за гос-подарською діяльністю підприємств, фірм, організацій, установ, об'єднань, галузей і народного господарства в цілому. Здійсню-ється у грошовій формі. Б.о. ґрунтується на методі, який включає систему способів і прийомів: баланс, рахунки, подвійний за-пис, документацію, інвентаризацію та уза-гальнення даних поточного обліку. В кожній ланці народного господарства всі господар-ські операції фіксуються в документах уста-новленого змісту і форми. На їх підставі всі господарські операції об'єднуються та уза-гальнюються в рахунках в економічно одно-рідні групи, що дає можливість здійснювати контроль за наявністю і рухом коштів. Вза-ємозв'язок рахунків, який визначається ха-рактером операцій, називається кореспон-денцією рахунків. Наприкінці кожного міся-ця за даними рахунків складається бухгал-терський баланс. Рахунки мають двосторон-ню форму: ліва сторона - дебет, права - кредит. Рахунки, на яких обліковуються кошти (основні засоби, сировина, матеріа-ли, паливо, готова продукція, готівка та ін.), називають активними, а рахунки, на яких обліковуються джерела формування коштів (статутний фонд, банківські позики, прибу-ток тощо),- пасивними. У цьому полягає суть подвійного запису: грошова сума, яка відповідає кожній господарській операції, записується двічі (в дебет та в кредит одно-го або кількох рахунків). У дебеті активних рахунків обліковується збільшення ціннос-тей або витрат, а в кредиті - зменшення їх. У пасивних рахунках навпаки: в дебеті - зменшення одержаних коштів, а в кредиті - збільшення. З розширенням економічних зв'язків з державами, що входять до ЄС, та іншими країнами світу виникла необхід-ність привести Б.о. в Україні у відповідність із міжнародною практикою.

БУХГАЛТЕРСЬКІ КНИГИ [БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ] - вид облікових регістрів, що являють собою зброшуровані аркуші бух-галтерських таблиць для ведення облікових записів. З переходом до ведення бухгалтер-ського обліку за допомогою електронно-об-числювальної, комп'ютерної техніки Б.к. втрачають своє значення.

БУШЕЛЬ [БУШЕЛЬ] (англ. bushel) - міра об'єму рідини і сипких речовин в Англії і США. 1 Б. англійський = 36,3687 л, а 1 Б. США= 35,2393л.

БЮВАР [БЮВАР] (фр. buvard, від boire - вбирати, всмоктувати) - настільна тека з аркушами промокального паперу для збері-гання поштового паперу, конвертів та ін.

БЮДЖЕТ [БЮДЖЕТ] (фр. та англ. budget, букв.-торба, гаманець) - 1. Встановлений і затверджений державою, її органами, орга-нами місцевого самоврядування, організа-ціями, установами збалансований кошто^ рис грошових прибутків і витрат на певний строк (як правило, рік, півріччя, квартал). Б. складається з прибуткової (надходження) і видаткової (витратної) частин. Якщо вит-ратна частина перевищує прибуткову, то Б. називається дефіцитним, а при перевищен-ні прибутків над витратами - позитивним (прибутковим,). 2. Б. часу-розподіл затрат часу (доби. тижня, місяця, кварталу, року) за видами його використання.

БЮДЖЕТ АВТОМАТИЧНИЙ [БЮДЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ] - бюджет, автоматично перенесений на наступний рік без суттєвих змін у обсягах; використовується до прий-няття нового бюджету.

БЮДЖЕТ ВІЙСЬКОВИЙ [БЮДЖЕТ ВОЕННЫЙ] - частина державного бюджету, яка використовується на військові потреби: ут-римання армії, придбання, виготовлення, ремонт і експлуатацію військової техніки, інших видів озброєнь тощо.

БЮДЖЕТ ГЕЛЛЕРА [БЮДЖЕТ ГЕЛЛЕРА] - бюджет споживання, що використовуєть-ся в США для оцінки вартості життя і обчис-люється щорічно у поточних цінах з ураху-ванням змін обсягу й набору споживчого ко-шика, рівня інфляції, підвищення і збіль-шення податків. За основу беруться підра-хунки бюджету міської сім'ї, що складаєть-ся з чотирьох осіб (чоловік, дружина, син 13 років і дочка 8 років). Назва походить від однойменного комітету, створеного у 1920 р. при Каліфорнійському університеті коштом Геллера, який фінансував цю програму.

БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ (БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - виражений у грошових сумах розпис доходів, які надходять у розпо-рядження держави, та видатків з централізованого (консолідованого) фонду грошових ресурсів. Основним джерелом доходів Б.д. є відрахування від доходів підприємств у виг-ляді податків на доходи юридичних і фізич-них осіб, різних зборів, мита тощо. Витрат-на частина Б.д. відображає потреби на роз-виток економіки та соціальної сфери сус-пільства. ВУкраїні розпис доходів і видатків Б.д. складається Кабінетом Міністрів Укра-їни відповідно до бюджетної резолюції, яка розглядається і затверджується Верховною Радою України. Розроблений проект Б.д. по-дається на розгляд Верховної Ради України до 1 вересня. У процесі розгляду цього про-екту у Верховній Раді він проходить т. зв. "читання", під час яких вносяться зауважен-ня та доповнення. Після третього читання. якщо депутати приходять до згоди. Верхов-на Рада України приймає Закон про бюджет на наступний рік. Підписаний Президентом України, він набирає чинності закону і бе-реться до виконання.

БЮДЖЕТ МІСЦЕВИЙ (БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ] - бюджет адміністративно-територі-альної одиниці - області, району, міста, се-лища, села, затверджений відповідною ра-дою. Б.м. області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядку-вання; Б.м. району - районний бюджет, бюджет міст районного підпорядкування, селищні й сільські бюджети. Завданням Б.м. є забезпечення необхідними грошови-ми ресурсами фінансування заходів госпо-дарського й культурного будівництва, кому-нального і житлового господарства, розвит-ку освіти, охорони здоров'я тощо.

© 2020, sesia.com.ua