Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БУМЕРАНГ [БУМЕРАНГ] - (англ. boome-rang, з австрал. мов.)- 1. Бойова метальна зброя давніх австралійських народів. Має серповидну конфігурацію. Після метання вона, описавши криву, повертається до ме-тальника. 2. Переносно - недоброзичливі, агресивні, ворожі дії, які обертаються проти того, хто їх спричинив.

БУРЖУАЗІЯ [БУРЖУАЗИЯ] (фр. bourgeoise, від латин. burgus - укріплене місто) - 1. Первісна назва середнього класу - купців, лихварів, ремісників та інших міщан, які вели підприємницьку діяльність. З розвит-ком капіталізму - соціальна група (клас), що володіє капіталом і засобами виробниц-тва. 2. Пануюча соціальна група суспіль-ства, яка володіє основними засобами здій-снює підприємницьку діяльність за рахунок найманої праці, джерелом якої є одержува-на додаткова вартість. Вона, як правило, ві-діграє вирішальну роль у здійсненні внут-рішньої і зовнішньої політики. Перші пред-ставники Б. в Україні з'явилися у XVII ст. внаслідок розвитку міст, торгівлі, виникнен-ня мануфактур. Формування Б. як окремого класу відбулося в XIX ст. з середовища пер-ших фабрично-заводських виробництв, ко-ли стрімко зростали підприємницькі вер-стви. За даними Всеросійського перепису 1897 р., в Україні налічувалось великої бур-жуазії 289,5 тис. осіб (разом із сім'ями), дріб-них заможних господарів - 413,6 тис. .дріб-них незалежних виробників - 910 тис. осіб. Серед населення, яке жило прибутками від капіталів і нерухомого майна, українці ра-зом із сім'ями становили лише близько 28 %. Б. справляла вплив не тільки на економічне, а й на політичне, ідеологічне та духовне життя суспільства. Але на відміну від країн Заходу, де Б. прийшла до влади, покінчивши з політичним пануванням феодалів, в Україні вона отримала політичне керівниц-тво державою на короткий час - лише у 1917 р. З набуттям державної незалежності у 90-ті роки в Україні за складних політич-них і соціально-економічних умов форму-ється нова генерація національної буржуа-зії, яка поступово займає провідні позиції у політичному, суспільно-економічному та ду-ховному житті держави.

БУТАФОРІЯ [БУТАФОРИЯ] (італ. buttafuoria) - 1. Предмети виставкової, рекламної, сценічної обстановки, які використовують-ся замість справжніх. 2. Переносно - не-справжнє, підроблене, показне.

БУТІК [БУТИК] (від фр. boutique) - невели-ка за розмірами спеціалізована брокерська структура з обмеженим колом клієнтів, спів-робітників і послуг.

БУТЛЕГЕР [БУТЛЕГЕР] (англ. bootlegger) - торговець забороненими виробами, контр-абандними товарами.

БУТУТ [БУТУТ] - розмінна монета Гамбії, дорівнює 1/100 даласі.

БУФЕРНИЙ КРЕДИТ [БУФЕРНЫЙ КРЕДИТ] - вигідний кредит, який надається міжна-родними фінансовими організаціями вели-ким концернам, корпораціям з метою нагро-мадження значних обсягів запасів товарів (буферних запасів) для стабілізації цін на ці товари і поліпшення ситуації на світових ринках.

БУФЕТ [БУФЕТ] (фр. buffet) - 1. Прилавок для продажу напоїв і легких закусок. 2. Не-величка корчма. 3. Шафа для зберігання по-суду, напоїв, закусок, столової білизни.

БУХГАЛТЕРІЯ [БУХГАЛТЕРИЯ] (від нім. Buch - книга, halten - тримати) - 1. Фун-кціональна структура підприємства, органі-зації, установи, яка проводить бухгалтер-ський облік, здійснює фінансовий контроль за проведенням господарських операцій та надає звітність державним установам відпо-відно до чинних правових норм. 2. Ведення бухгалтерського обліку.

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ (БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ] - система узагальне-них підсумкових показників бухгалтерсько-го обліку, що відображає рівень розвитку та господарсько-фінансовий стан підприєм-ства або організації. Б.з. за певний період складається на підставі даних поточного бухгалтерського обліку і є єдиною для га-лузей економіки та взаємно погодженою в межах усієї держави. Б.з. дає можливість узагальнювати показники звітності підпри-ємств та організацій, установ у межах усього народного господарства. Показники Б. з. по-винні бути достовірними і своєчасно складе-ними, а після затвердження адміністрацією подаватись установам відповідно до встанов-леного Держкомстатом України і Міністер-ством фінансів України порядку. Місячна і квартальна Б.з. подається не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця, а річна - не пізніше 25 січня наступного року.

© 2020, sesia.com.ua