Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БРУТТО-ПРИБУТОК [БРУТТО-ПРИБЫЛЬ] - сума від продажу (товарообороту), взята за мінімум витрат виробництва, розрахова-них до сплати податків.

БРУТТО-ПРОДАЖА [БРУТТО-ПРОДАЖА] - загальна сума від усього продажу (вало-вий товарооборот).

БРУТТО-ПРОЦЕНТИ [БРУТТО-ПРОЦЕНТЫ] - процентні платежі, розраховані до визначення (розрахунків) розмірів стя-гування податків.

БРУТТО-СТАВКА [БРУТТО-СТАВКА] - сума товарної ставки платежів за страхуванням, яка становить суму нетто-ставки і надбавок для відшкодування витрат на проведення страхових операцій.

БУК [БУК] - кон'юнктурна ситуація на бір-жі, коли можливості валютного дилера з бір-жових операцій купівлі-продажу вичерпані і безперспективні.

БУКІНГ-НОТА [БУКИНГ-НОТА] (від англ. booking note) - вид контракту з морських вантажних перевезень, за яким чітко визна-чені умови і специфіка перевезення ванта-жів і порядок оплати транспортних та інших послуг.

БУКІНІСТ [БУКИНИСТ] (фр. bouquiniste, від bouquin - стара книга) - торговець рідкіс-ними чи стародавніми книгами, що були в ужитку.

БУКЛЕТ [БУКЛЕТ] від фр. bouclette - кіль-це, пряжечка) - видання на одному аркуші паперу друкованого матеріалу, який склада-ється згинами у вигляді книжечки. Не пот-ребує розрізування під час читання. У Б. друкують рекламні та інші інформаційні ма-теріали про товари й послуги, програми для проведення різних акцій соціально-еконо-мічного, політичного чи культурологічного спрямування, путівники, рекомендації що-до користування технічними засобами, то-варами широкого вжитку тощо. Видаються великими тиражами.

БУКМЕКЕР [БУКМЕКЕР] (англ. bookmaker) - службова особа в ігровому бізнесі, яка приймає грошові ставки від гравців на тота-лізаторі.

БУМ [БУМ] (англ. boom) - 1. Штучне корот-кочасне піднесення у промисловості, торгів-лі та інших сферах господарства, яке харак-теризується стрибкоподібним, нерегульова-ним підвищенням біржових цін на товари та курсу (котирування) цінних паперів, супро-воджується розгулом біржової спекуляції. 2. Переносно - непередбачене надмірне, штучно створене піднесення, ажіотаж, га-лас навколо якоїсь події, заходу, діяча.

© 2020, sesia.com.ua