Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БРОКЕРСЬКА ФІРМА [БРОКЕРСКАЯ ФИРМА] - офіційна структура - юридична осо-ба, яка надає брокерські посередницькі по-слуги, здійснює біржові операції.

БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ [БРОКЕРСКОЕ МЕС-ТО] - офіційно оформлене членство на бір-жі з правом участі у торгах, укладання угод купівлі-продажу товарів, цінних паперів, одержання біржової інформації, участі у ке-рівництві біржею. Б.м. є платним.

БРОКЕРСЬКІ КРЕДИТИ [БРОКЕРСКИЕ КРЕДИТЫ] - кредити, які надаються банка-ми біржовим брокерам, маклерам-броке-рам, агентам та дилерам для здійснення операцій на фондовій біржі, пов'язаних із купівлею та продажем цінних паперів.

БРОНЮВАННЯ [БРОНИРОВАНИЕ] -попе-реднє, заздалегідь заплановане резервуван-ня, надбання можливості використовувати певну частину товарно-матеріальних цін-ностей, а також послуг (транспортних, кому-нальних, готельних тощо).

БРУДЕРШАФТ [БРУДЕРШАФТ] (від нім. Bruderschaft - братство) - випити Б. або на Б. - означає одночасно випити вино на знак дружби й відтоді звертатися один до одного на "ти".

БРУТТО [БРУТТО] (від італ. brutto, букв. - грубий, брудний) - 1. Вага товару з упаков-кою, тарою, загальна вага (на відміну від ваги нетто - чистої ваги товару). 2. Вало-вий прибуток (дохід) без вирахування вит-рат.

БРУТТО ЗА НЕТТО [БРУТТО ЗА НЕТТО] (італ. brutto, букв. -брудний, грубий і netto, букв. - чистий) - умови договору купівлі-продажу, згідно з яким розрахунок за прода-ний товар проводиться за вагу брутто. Прак-тикується при укладанні угод на масові й порівняно недорогі товари, коли ціна тари мало відрізняється від ціни за таку саму ва-гову одиницю товару або маса тари не пере-вищує 1-2% маси товару.

БРУТТО-ДОХІД [БРУТТО-ДОХОД] -дохід від підприємницької діяльності (вкладення коштів у нерухомість, цінні папери), вира-хуваний (визначений) у загальному обсязі, але без мінусування сум податкових відра-хувань.

БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ [БРУТТО-ЭФФЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - не-передбачені витрати, які дорівнюють ско-роченню розміру чистого прибутку, спожив-чої вигоди і вигоди виробників, що сталися внаслідок податкових викривлень, привне-сених у процеси розподілу прибутків з від-хиленнями від загальноприйнятих податко-вих правил.

БРУТТО-ПРЕМІЯ [БРУТТО-ПРЕМИЯ] - су-ма внесків страхування, яка вираховується, виходячи з брутто-ставки і розміру страхо-вої суми.

© 2020, sesia.com.ua