Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БРИГАДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА [БРИГАДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ] - бригади, які функціонують при сільських кооперативних підприємствах. Б.с. була ос-новною виробничою одиницею в колгоспах, МТС і радгоспах УРСР. Б.с. на чолі з брига-диром складалась із 50-80 працездатних колгоспників, за якими закріплювали певну частину колгоспної землі й реманенту. У колгоспах, котрі спеціалізувались на техніч-них культурах, з бригад виділялись ланки. Це були групи з кількох осіб, яким давали для обробітку ділянку землі під одну культуру (напр., цукровий буряк). Ланкові були підзвітні бригадирам. Тракторна бригада в МТС складалась з бригадира, його помічни-ка, трактористів (по 2 на трактор) та облі-ковця. Вона прикріплювались заугодою між МТС і колгоспом до колгоспу чи була окре-мою Б.с. Радгоспна бригада своїм складом і виробничим завданням була подібна до кол-госпної, але складалась з найманих держав-них робітників, що одержували платню грішми, а не трудоднями. БРИГАДИР [БРИГАДИР] (нім. Brigadier, від фр. brigadier) - 1. Керівник робітничої або с.-г. бригади. 2. У військових формуваннях окремих держав - командир військового підрозділу.

БРИТАНСЬКА ЕКСПОРТНО-СЕРВІСНА СЛУЖБА [БРИТАНСКАЯ ЭКСПЕРТНО-СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА] (BESO - British Executive SERVICE OVERSEAS) - благодійна організа-ція, створена в 1972 р. урядом, провідними банками та компаніями Великобританії для допомоги країнам у розвитку ринкової еко-номіки. В Україну її коштом направлялись досвідчені радники, які надавали допомогу у навчанні сучасним методам управління, маркетингу, аудиту. Сприяли передачі та впровадженню сучасних технологій, одер-жанню інформації про сучасні види техно-логій і обладнання, а також допомогали у виборі оптимальних напрямів розвитку під-приємств, у підготовці бізнес-планів, інвес-тиційних проектів для представлення в бри-танські та європейські фонди і банки. На-давали також консультації з підготовки ді-лових пропозицій щодо співробітництва з британськими фірмами й компаніями, до-помагали налагодженню прямих контактів з британськими підприємствами, у підго-товці та створенні навчальних програм для вищих навчальних закладів.

БРИТАНСЬКА РАДА В УКРАЇНІ [БРИТАНСКИЙ СОЮЗ В УКРАИНЕ] (The British Co-uncil in Ukraine) - недержавна некомерцій-на організація, що має офіс у Великобрита-нії та представництва у більш ніж 100 кра-їнах світу. Одна з перших міжнародних ус-танов, що почала працювати у 1992р. в не-залежній Україні. Має представництва у Києві, Харкові, Одесі, Донецьку. Надає прак-тичну допомогу українським неурядовим організаціям у розвитку інформаційної ін-фраструктури, сприяє налагодженню спів-праці українських і британських науковців, особливо у сфері освіти, організації британ-ських мистецьких заходів в Україні. Пріори-тетним у діяльності Б.р. в У. є надання до-ступу до британського досвіду й знань у най-різноманітніших галузях, підтримка роз-будови відкритого суспільства та ринкової економіки, сприяння науковій співпраці тощо.

БРИФІНГ [БРИФИНГ] (англ. briefing - букв. інструктаж, орієнтація) - інформаційна на-рада представників засобів масової інфор-мації, на якій спеціально призначені офі-ційні особи викладають позицію уряду або відповідних організацій з окремих проблем. Подається, погоджена сторонами, інформа-ція про хід виконання певних програм, по-гляди щодо певних подій. Проводяться ко-ментарі учасників переговорів, засідань, конференцій.

БРОКЕР [БРОКЕР] (англ. broker, від broke - займатись маклерством) - зареєстрований на біржі посередник (агент), який організо-вує укладання контрактів між учасниками біржових операцій (торгів) та підписання угод між продавцями і покупцями товарів, цінних паперів, валют, інших цінностей. Звичайно Б. спеціалізується на вузькому асортименті товарів. Б. виступає тільки по-середником: він не має в своєму розпоря-дженні товарів (цінних паперів, валюти), а здійснює біржові операції за дорученням і за рахунок своїх клієнтів. Оплата праці (бро-керська комісія) здійснюється залежно від кількості укладених угод (контрактів), сум (обсягів) проданих товарів (цінних паперів, валюти).

БРОКЕРАЖ [БРОКЕРАЖ] (англ. broker, bro-ke - займатись маклерством) - проведен-ня комерційних біржових операцій з цінни-ми паперами за дорученням продавця або покупця цінних паперів.

БРОКЕРІДЖ [БРОКЕРИДЖ] - винагорода (премія), яку отримує брокер за проведені комерційні операції на фондових чи товар-них ринках. Як правило, визначається у від-сотках від загальної суми проданих товарів (цінних паперів) або як грошова сума за кіль-кість партій проданих товарів.

БРОКЕРСЬКА КОМІСІЯ [БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ] - плата, яку одержують брокери за посередницьку діяльність з клієнтів, за дорученням яких вони виконують операції на біржовому ринку. Величина комісії за-лежить від умов операції і прямо пропорцій-на її сумі. Розмір регламентується біржовим комітетом.

БРОКЕРСЬКА ПОЗИЧКА [БРОКЕРСКАЯ ССУДА] - гроші, які позичають брокери у банків або інших брокерів для використан-ня в різних комерційних цілях.

© 2020, sesia.com.ua