Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

БЛІЦ [БЛИЦ] (від нім. Blitz - блискавка) - блискавичність, короткочасність

БЛОК [БЛОК] (англ. block, від фр. bloc) - 1. Угода, союз, домовленість між державами, партіями, спілками, групами людей з метою досягнення певних політичних, економіч-них, військових спільних цілей. 2. Групуван-ня окремих даних, матеріалів, документів, Деталей за певними ознаками.

БЛОК ДАНИХ [БЛОК ДАННЫХ]-порція да-них, що пересилається як одне ціле між ос-новною і зовнішньою пам'яттю комп'ютера.

БЛОКАДА [БЛОКАДА] (англ. blockade) - політична, економічна чи військова ізоля-ція; оточення певної держави або її частини, групи держав, примусове (насильницьке) блокування її зовнішніх зв'язків певною групою (блоком) інших держав з метою при-мусити виконати вимоги держав - органі-заторів блокади.

БЛОКАДА ЕКОНОМІЧНА [БЛОКАДА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] - система насильницьких економічних заходів, спрямованих на госпо-дарську ізоляцію блокованої країни з метою підриву її економіки шляхом порушення її торговельних зв'язків із зовнішнім світом, застосування ембарго, заходів для знецінен-ня її валюти тощо. Б.е. часто поєднується з політичною і нерідко - з військовою.

БЛОКОВАНА ВАЛЮТА [БЛОКИРОВАННАЯ ВАЛЮТА] - іноземна валюта на рахунках банків, операції з якою (обіг, продаж, обмін) заборонені чи обмежені органами держав-ної влади країни, національним банком. До Б. в. не належать кошти на банківських ра-хунках, що мають обмежений режим вико-ристання (кліринговий рахунок, рахунок ці-льового призначення).

БЛОК-СХЕМА [БЛОК-СХЕМА] - графічне зображення алгоритму рішення задачі за допомогою спеціальних символів, що позна-чають такі елементи, як опис операцій і їх послідовність, залучення даних! їх обробка, технічні засоби, що використовуються для аналізу задачі або її розв'язання.

БЛОКУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ (БЛОКИРОВКА БАЗЫ ДАННЫХ] - обмеження доступу до ба-зи даних інших користувачів на час внесення певним користувачем змін у базу даних.

БЛОКУВАННЯ ЗАПИСУ [БЛОКИРОВАНИЕ ЗАПИСИ] - об'єднання у блоки наборів да-них з метою підвищення щільності запису і прискорення операцій обміну між внутріш-ньою і зовнішньою пам'яттю комп'ютера.

БЛОКУВАННЯ РАХУНКІВ [БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ] - позбавлення органами державної влади юридичних або фізичних осіб права користування власними банків-ськими рахунками, здійснювати банківські операції. Б.р. застосовується як економічна санкція до певних клієнтів, у т. ч. й до пред-ставників зарубіжних країн, у вигляді ва-лютних та кредитних обмежень з повним або частковим блокуванням рахунків.

© 2020, sesia.com.ua