Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

СПОЖИВАННЯ (ПОТРЕБЛЕНИЕ) - вико-ристання суспільного продукту для задово-лення потреб людей. Розрізняють виробни-че С., що означає використання засобів ви-робництва і робочої сили для виготовлення певного продукту, і особисте С. - викорис-тання людиною вироблених продуктів для забезпечення життєдіяльності. Виробниче С. як процес, що безперервно повторюєть-ся, збігається з виробництвом. Особисте С., незалежно від того, з яких джерел і в яких формах воно здійснюється, забезпечує фун-кціонування головної продуктивної сили - людини. В цьому розумінні особисте С. є за-вершальним актом відтворення.

СПОЖИВАННЯ ВИРОБНИЧЕ [ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ] - викорис-тання ресурсів, товарів, послуг у процесі виробництва. Див. також Споживання.

СПОЖИВАННЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ (ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ] - середній рівень споживання продуктів і то-варів у розрахунку на душу населення. Зас-тосовують для порівняння споживання по областях, районах, групах сімей тощо. Об-числюють у натуральному і грошовому ви-раженні не тільки населення в цілому, а й по окремих суспільних групах.

СПОЖИВАННЯ НЕВИРОБНИЧЕ [ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ] -кінце-ве споживання матеріальних благ і послуг людьми для задоволення життєвих потреб. Див. також Споживання.

СПОЖИВАЧ [ПОТРЕБИТЕЛЬ] - особа або організація, що використовує, споживає продукти (товари, послуги) виробничої ді-яльності як інших виробників, так і свої власні.

СПОЖИВНА ВАРТІСТЬ [ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ) - корисність речі, тоб-то її здатність задовольнити певну потребу людини, суспільства. Це зумовлюється фі-зичними, хімічними та іншими природни-ми властивостями речей, а також власти-востями, наданими їм у результаті цілеспря-мованої діяльності людей. Частина С.в. дана природою (повітря, вода тощо), а здебільшо-го вона є продуктом праці.

СПОЖИВЧА РІВНОВАГА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ РАВНОВЕСИЕ] -така структура вит-рат споживача за даного рівня доходу, за якої досягається найбільша загальна ко-ристь від усього придбаного ним набору спо-живчих благ. При цьому загальна корисність не збільшується зі зміною структури на користь збільшення витрат на одні товари за рахунок інших.

СПОЖИВЧЕ ПРАВО (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО] - сукупність юридичних, законо-давчих норм і правил, метою яких є захист інтересів споживачів.

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО [ПОТРЕБИ-ТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО] - первинна лан-ка споживчої кооперації, що означає добро-вільне кооперативне об'єднання громадян на умовах матеріальної заінтересованості його членів у розвитку трудової діяльності з метою задоволення своїх матеріальних та інших потреб на основі спільних зусиль і коштів членів (пайовиків) та самоуправлін-ня. Залежно від сфери та характеру вироб-ничої діяльності населення за часів радян-ської влади С.т. поділялись на сільські, .місь-кі. районні, робітничі, учнівські тощо. Діяли вони відповідно до статуту, прийнятого па-йовиками. В сучасних умовах, використову-ючи принципи функціонування С.т. - самодіяльності та самоуправління, створюються малі та середні підприємства різних типів і форм. На такій основі створені в містах України товариства захисту прав споживачів, головне завдання яких полягає у вирішенні проблем, пов'язаних із захистом прав споживачів від можливого придбання неякісних, фальсифікованих або інших товарів. що можуть завдати шкоди здоров'ю або бути небезпечними для споживання. Це, насамперед, створення умов для відповідного інформування споживачів щодо компетентного вибору покупки згідно з індивідуальними запитами, захисту інтересів споживачів, що визначає відповідальність виробника і торговця за те, щоб товари були надійними, довговічними і безпечними у споживанні тощо.

СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ [ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ] - сімейний бюджет, що складається з доходів і витрат сім'ї за пев-ний відтинок часу (місяць, рік).

СПОЖИВЧИЙ КОШИК [ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА] - набір товарів, що харак-теризує типовий рівень і структуру місячно-го (річного) споживання людини або сім'ї. Використовується для розрахунку мінімаль-ного споживчого бюджету (прожиткового мінімуму), виходячи із вартості споживчого кошика у діючих цінах. Застосовується як база для порівняння розрахункових і реаль-них рівнів споживання.

СПОЖИВЧІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ [ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ] - різноманітні товари і послуги, що призначені задовольняти потреби людей у процесі особис-того, сімейного, домашнього використання.

© 2019, sesia.com.ua