Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ [СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ] - 1. Зосередження діяльності на відносно вузьких, спеціальних напрямах, окремих технологічних операціях або видах про-дукції. 2. Набуття спеціальних знань, нави-чок у певній галузі. 3. Поділ праці за її окре-мими видами, формами.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА [СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА] - зосере-дження основної діяльності підприємства, компанії на виробництві вузького кола про-дукції, товарів, послуг.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТІВ [СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ] - використання бю-джетних коштів за суворо встановленими напрямами і в межах виділених сум. Прак-тично С.к. досягається рідко.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ [СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ] - комерційні банки, які виконують грошові та інші операції і на-дають фінансові послуги за певними напря-мами банківської діяльності (банки ощадні, інвестиційні, іпотечні, клірингові та ін.).

СПЕЦІАЛІСТ [СПЕЦИАЛИСТ] - людина, яка володіє спеціальними знаннями, навич-ками, досвідом роботи в певній галузі діяль-ності (економіки, науки тощо) і отримала спеціальність за освітою або в практичній діяльності.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ [СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ] - права, які надаються Міжна-родним валютним фондом на можливість запозичення коштів з міжнародних платіж-них і валютних фондів, що формуються МВФ. Основні операції здійснюються за без-готівковими розрахунками шляхом відпо-відних записів використання розрахункової одиниці МВФ, яка виконує функції світової грошової одиниці.

СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ [СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ] - державні і недержавні структу-ри з певними напрямами діяльності, які аку-мулюють грошові кошти, що мають чітке цільове призначення і можуть використову-ватись тільки в певних чітко окреслених ці-лях. До них належать позабюджетні страхо-ві фонди (напр., пенсійний, страхової меди-цини, дорожний), спеціальні рахунки і кош-ториси, затверджені урядом на особливо важливі державні цілі, а також С.ф. громад-ських об'єднань, установ.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ [СПЕЦИАЛЬНОСТЬ] - відносно вузький вид трудової діяльності, який вимагає пев-ного комплексу теоретичних знань і прак-тичного вміння. С. формується в межах про-фесії як ширшого й сталішого роду трудової діяльності. Кожна професія охоплює, як правило, кілька С. Подальший поділ праці всередині С. веде до появи вузької С. Водно-час сучасне високомеханізоване та автома-тизоване виробництво викликало необхід-ність комплексного обслуговування одним спеціалістом цілої системи машин, а зна-чить, появи спеціаліста широкого профілю, який здатний обслуговувати таке виробниц-тво завдяки глибоким знанням основ техні-ки і технології та вмінню легко переключа-тися на інші операції при змінах у техніці, технології, організації виробництва тощо. Класичним прикладом спеціалістів широко-го профілю є космонавти.

СПЕЦІЄС [СПЕЦИЕС] - додаток до назви монет, яка означає, що маються на увазі чеканені металеві монети, реальні гро-ші, а не рахунково-грошові одиниці.

СПИСАННЯ [СПИСАНИЕ] - віднесення то-варних цінностей або грошових коштів під-приємства, фірми до збитків з вилученням їх із балансу, зняття з балансового обліку. С. підлягають повністю зношені засоби вироб-ництва 1 безнадійні борги. Здійснюється спеціально призначеними комісіями.

© 2019, sesia.com.ua