Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИЙ [РЕЖИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ] -нормативні положення, закріп-лені міжнародними договорами й угодами, які дають можливість юридичним і фізич-ним особам сторін, що домовляються, при здійсненні зовнішньоторговельних опера-цій користуватися спеціальними правами, які викладені, перелічені в цих договорах і угодах.

РЕЗЕРВ [РЕЗЕРВ] - запас товарів. грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело, з якого беруться ресурси, що спеціально зберіга-ються на випадок гострої необхідності їх використання.

РЕЗЕРВ ВНЕСКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ [РЕЗЕРВ ВЗНОСОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ] - фонд, що створюється стра-ховою установою для наступних виплат страхових і викупних сум, а також надання позик.

РЕЗЕРВ ЛІКВІДНИЙ [РЕЗЕРВ ЛИКВИДНЫЙ] - частина капіталу у формі готівко-вого резерву, що зберігається для несподіва-них високорентабельних інвестицій.

РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ [РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ] - вид стійких пасивів під-приємств, компаній, що створюються в по-точному періоді з метою покриття майбут-ніх витрат за рахунок включення частини цих витрат у собівартість продукції поперед-ніх звітних періодів. Так, підприємства резер-вують у кошторисно-нормативних розмірах майбутні виплати робітникам заробітної плати за чергові відпустки з відрахуванням на соціальне страхування, витрати на по-точний ремонт основних засобів (у разі не-рівномірного проведення ремонтних робіт протягом року), кошти для відшкодування можливих витрат на лагодження продукції, проданої з Гарантією, витрати на підготовку нових виробництв, розвиток бізнесу тощо.

РЕЗЕРВ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ [РЕЗЕРВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙИ] - норми резервування коштів, ресурсів, що встановлюються у законодав-чому порядку, на основі нормативних доку-ментів, чинних правил.

РЕЗЕРВ ОФІЦІЙНИЙ [РЕЗЕРВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ] - офіційні запаси в іноземній валюті, призначені для забезпечення вимог уряду стосовно оплати поточних і коротко-термінових зобов'язень. Р.о. є активом у пла-тіжному балансі країни.

РЕЗЕРВ ПРЕМІЇ У СТРАХУВАННІ [РЕЗЕРВ ПРЕМИИ В СТРАХОВАНИИ] - у перестра-хованих договорах - тимчасово утримува-на перестраховиком частина премії, що на-лежить перестрахувальнику як фінансова Гарантія (до 40 відсотків). Через деякий час резерв премії повертається, при цьомуутри-мується черговий резерв премії за новий період.

РЕЗЕРВ СТАТУТНИЙ [РЕЗЕРВ УСТАВНОЙ] - резервний фонд акціонерного това-риства, який визначається статутом.

РЕЗЕРВАЦІЯ [РЕЗЕРВАЦИЯ] - 1. Збереження будь-чо-го, залишення про запас, у резерві. 2. Зали-шення за собою права знову повернутися до будь-якого питання. 3. Територія, природні багатства якої перебувають під особливою охороною держави, заказник, заповідник.

© 2019, sesia.com.ua