Стратегія розвитку вищої освіти в Україні та Операційний план її реалізації

strategija rozvitku vishhoyi osviti v ukrayini ta operacijnij plan yiyi realizaciyi f3f23cf - Стратегія розвитку вищої освіти в Україні та Операційний план її реалізації

Одним із пріоритетів МОН є розвиток інституційного середовища вищої, фахової передвищої освіти, національної системи кваліфікацій. 

 

strategija rozvitku vishhoyi osviti v ukrayini ta operacijnij plan yiyi realizaciyi a25d8b4 - Стратегія розвитку вищої освіти в Україні та Операційний план її реалізації

 

Нині схвалено Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та Операційний план її реалізації у 2022-2024 роках (Розпорядження КМУ від 23 лютого 2022 р. № 286-р). Цей стратегічний документ визначає пріоритети системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни, а також головні характеристики, що будуть сформовані до 2032 року. Цілі та завдання Стратегії є детальною дорожньою картою для відбудови та продовження реформування системи вищої освіти в післявоєнний період. Виконання завдань, визначених Стратегією, дозволить зменшити деструктивні наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації на територію незалежної України.

Підписатись

Документ передбачає реалізацію 5-ти стратегічних цілей:

 1. Ефективність управління в системі вищої освіти. 
 2. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти.
 3. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних груп населення.
 4. Інтернаціоналізація вищої освіти України. 
 5. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. 

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.

З урахуванням теперішньої ситуації, завдання та заходи з реалізації потребуватимуть коригування, проте стратегічні цілі та ключові завдання залишаються незмінними. 

Спрощено механізми безпечної вступної кампанії (НМТ). З метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та у зв’язку зі здійсненням в особливому порядку у 2022 році прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра запроваджено мультипредметний тест (НМТ). НМТ проводиться з використанням технологій педагогічного тестування у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох навчальних предметів (блоків): українська мова,математика, історія України. Створено мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення сесій НМТ (організовано 3 сесії). Здійснено модернізацію Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) для забезпечення можливості вступу до ЗВО в умовах війни

Визнання результатів навчання, здобутих в неформальній та інформальній освіті – Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (наказ Міносвіти). і науки від 08.02.2022 року № 130, зареєстрований в Мін’юсті № 328/37664).

Створено умови доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій.

Затверджено Порядок зарахування деяких категорій вступників у 2022 році (постанова КМУ від 08.10.2022 №1137), який визначає особливості зарахування осіб, які проживають на тимчасово окупованій російською федерацією території України або місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, осіб, які переселилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України після 1 січня 2022 року, зокрема щодо ситуації відсутності певних документів під час вступу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» передбачено особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти для:

 • осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких територій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі –наказ № 271);
 • осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території (особливості визначаються у розділі VIII Порядку).

Розширено коло осіб, які можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Зокрема, відповідно до пункту 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» до таких осіб, крім інших, віднесено і осіб:

 • місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. Якщо громадяни України з-поміж таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення. 

Створено умови щодо пільгових категорій вступників та здобувачів вищої освіти.

Пільгові категорії вступників діють відповідно до спеціальних умов участі у конкурсному відборі. Під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти до таких спеціальних умов відносяться такі можливості:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію.

Денонсація міжнародних зобов'язань щодо співпраці з російською федерацією та республікою білорусь.

24 березня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про денонсацію Угод в галузі освіти та науки з російською федерацією». Відповідне рішення припиняє дію таких документів:

 • Угоди між Урядом України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, вчиненої в місті Москва 26 липня 1995 року; 
 • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, вчиненої в місті Москва 26 травня 2000 року; 
 • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчиненої в Харкові 21 червня 2002 року.

9 квітня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії міжнародних договорів у галузі освіти та науки з республікою білорусь. Денонсовано такі міжнародні документи:

 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання;
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • Договір між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі науки та технологій.

Практична допомога в управлінні закладами вищої та фахової передвищої освіти.

Переміщення закладів вищої та фахової передвищої освіти з тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій. Тимчасово переміщено 31 заклад вищої освіти, 65 відокремлених структурних підрозділів ЗВО, ЗФПО, 44 закладів фахової передвищої освіти

Проведено вступну кампанію у новому форматі, тестування за кордоном. Затверджено Порядок проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (наказ МОН від 12.05.2022 №433, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 р. за № 545/37881). Затверджено Перелік населених пунктів України, на території яких сформовано мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення основновних сесій національного мультипредметного тесту (наказ МОН від 16.05.2022 №445), а також Перелік закордонних населених пунктів для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту (наказ МОН від 19.05.2022 №465). Затверджено перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій НМТ (наказ МОН від 22.08.2022 №763). Видано наказ МОН від 28.09.2022 №864 «Про внесення зміни до Переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту».

У підсумку участь у НМТ узяли 214 тис. 388 вступників, з них 23 тис. 038 склали тестування за кордоном (на базі ПЗСО). Організовано проведення НМТ у 58 містах 32 країн світу.

Першочергові плани на 2023 рік:

 • Створення умов для розширення автономії, корпоратизації та приватизації закладів вищої освіти: у повоєнний час передбачено аудит мережі ЗВО (виявлення сфер неоптимального використання державних ресурсів, пропозиції щодо оптимізації), розроблення дорожньої карти модернізації мережі ЗВО та ЗФПО, комунікація основних концептів модернізації мережі ЗВО та ЗФПО. 
 • Розвиток військової освіти, підготовки фахівців із захисту критичної інфраструктури, підготовка молоді до національного спротиву. Трансформація системи військової освіти, відповідно до розробленої Міністерством оборони України та погодженої МОН Концепції трансформації системи військової освіти, передбачає професіоналізацію Збройних сил України та інших складових сил оборони, інтеграцію органів управління військовою освітою, мережі військових навчальних закладів, чинних стандартів освіти, професійних стандартів, законодавчої та нормативно-правової бази в єдиний комплекс складових системи військової освіти для забезпечення сил оборони військовими фахівцями. Професіоналізація військової освіти передбачає побудову сучасної моделі професійної військової освіти, що забезпечує підготовку військових фахівців на основі їхнього безперервного професійного розвитку, враховує загальні тенденції розвитку системи національної та міжнародної безпеки, зміни принципів та способів ведення збройної боротьби, нові вимоги до якості військової освіти, формування доброчесності на основі стандартів НАТО. Професійна військова освіта культивує розвиток військового лідера шляхом надання широкого спектру професійних знань та розвитку креативного мислення упродовж всієї військової кар’єри. 
 • Укрупнення галузей підготовки здобувачів вищої освіти для визначення профілізації закладів вищої освіти.
 • Практична допомога в управлінні закладами вищої та фахової передвищої освіти.
 • Переведення здобувачів вищої та фахової передвищої освіти пільгових категорій на бюджетне фінансування. 28.10.2022 року Уряд затвердив Порядок переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб. До цих категорій студентів належать:
 • діти загиблих захисників України: діти (особи у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» (категорія 1);
 • учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни: особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» (категорія 2);
 • діти учасників бойових дій: діти (особи у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» (категорія 3);
 • жителі особливо небезпечних територій: особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій російською федерацією території України в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року внесені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції (категорія 4).

Максимально очікувана у цьому році кількість таких студентів 87 тис.

 • Рестайлінг системи управління укрупненого закладу вищої освіти.

 

strategija rozvitku vishhoyi osviti v ukrayini ta operacijnij plan yiyi realizaciyi a0b7b2c - Стратегія розвитку вищої освіти в Україні та Операційний план її реалізації

 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *